महालेखापरीक्षकको कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, (नायब महालेखापरीक्षक) पनि भनिने

ईश्वरप्रसाद न्यौपाने Mobile No-०१–४२६२३८१ 4262415

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि महालेखापरीक्षकको कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन