Ministry of Environment, Science and Technology

एक सार्वजनिक निकाय, MSTE पनि भनिने

PM Sushil Koirala

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Ministry of Environment, Science and Technology लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन