Ministry of Youth and Sports

एक सार्वजनिक निकाय, MOYS पनि भनिने

Minister Purushottam Poudel

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Ministry of Youth and Sports लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन