Ministry of Urban Development

एक सार्वजनिक निकाय, MOUD पनि भनिने

Minister Narayan Khadka

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Ministry of Urban Development लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन