Ministry of Law, Justice, Constituent Assembly and Parliamentary Affairs

एक सार्वजनिक निकाय, MOLJPA पनि भनिने

Narhari Acharya, Minister

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Ministry of Law, Justice, Constituent Assembly and Parliamentary Affairs लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन