Ministry of Irrigation

एक सार्वजनिक निकाय, MOIR पनि भनिने

Minister Narayan Prakash Saud

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Ministry of Irrigation लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन