Ministry of Federal Affairs and Local Development

एक सार्वजनिक निकाय, MOFALD पनि भनिने

Deputy Prime Minister Prakash Man Singh. Spokesperson purnachandra.bhattarai@mofald.gov.np

1 अनुरोध
Budget for Nepali year 2073
Ministry of Federal Affairs and Local Developmentलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |

लामो बाँकी ।

What is your budget for Nepali year 2073? Yours faithfully, Kavyaa Rizal

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?