Ministry of Finance

एक सार्वजनिक निकाय, MOF पनि भनिने

Spokesperson Mr. Ram Sharan Pudasaini(Joint Secretary) Tel: 977-1-4200469 Email: rpudasaini@mof.gov.np

2 अनुरोधहरू
Budget for Nepali year 2073
Ministry of Financeलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |

लामो बाँकी ।

What is your budget for the Nepali year 2073? Yours faithfully, Kavyaa
Economic Impact of current crisis
Ministry of Finance द्वारा ravi लाई मा प्रतिक्रिया जनाइयो।

आंशिकरूपमा सफल

Namaste, According to the Guardian, the impact of ongoing protest in Nepal is over 1 billion dollars. [1]http://www.theguardian.com/global-developm...

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?