Ministry of Energy

एक सार्वजनिक निकाय, MOEN पनि भनिने

Radha Kumari Gyawali, Minister

2 अनुरोधहरू
Budget for Nepali year 2073
Ministry of Energyलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |
लामो बाँकी ।
What is your budget for Nepali year 2073? Yours faithfully, Kavyaa Rizal

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?