Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

एक सार्वजनिक निकाय, MOCPA पनि भनिने

Sushil Koirala, Lead/Minister, Secretary: Sridhar Gautam's email

1 अनुरोध
Budget for Nepali year 2073
Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviationलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |
लामो बाँकी ।
What is your budget for Nepali year 2073? Yours faithfully, Kavyaa Rizal

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?