सार्वजनिक निकायहरू

‘N’ बाट सुरु हुने 13 आधिकारिक निकायहरू भेटिए

S.P - Narcotics Control Bureau पनि भनिन Dhiraj Pratap Singh Contact No-9851002990 4495628
0 अनुरोधहरू।
NA पनि भनिन armyhq@gmail.com
0 अनुरोधहरू।
nepembassy-dhaka Contact Form http://www.nepembassy-dhaka.org/staff.html
0 अनुरोधहरू।
No 1, San Li Tun Xi Liu Jie, Beijing 100600
0 अनुरोधहरू।
Deputy Chief of Mission:dcm@nepalembassy.in Consular Section: consular@nepalembassy.in
0 अनुरोधहरू।
Embassy of Nepal House No. 6, Gomal Road, E-7, Islamabad
0 अनुरोधहरू।
Embassy US पनि भनिन
0 अनुरोधहरू।
Seriously broken website
0 अनुरोधहरू।
@NepalPoliceHQ Contact form http://nepalpolice.gov.np/contacts.html
0 अनुरोधहरू।
Executive Director पनि भनिन Trilochan Pangeni
0 अनुरोधहरू।
Director पनि भनिन Khyam Narayan Dhakal Contact No-9841309767 4226832
0 अनुरोधहरू।
Director -Currency Management Department(NRB) पनि भनिन Dr. Bam Dev Sigdel Contact No-9851006740 4101724
0 अनुरोधहरू।
Director - Public Debt Management Department(NRB) पनि भनिन Bhuban Kadel Contact No- 9851053799 4101712
0 अनुरोधहरू।

चाहनु भएको कुरा भेट्नु भएन?