कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, लेखापाल पनि भनिने

सुरेन्द्र राज पन्त Mobile no-9848878935 ०९३-४२०१७७

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन