कन्सुलर सेवा विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, (कन्स लर अधिकृत) पनि भनिने

कृष्ण कुमार सुवेदी Mobile No-9841374556 ०१–४२६०१०८

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि कन्सुलर सेवा विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन