खानेपानी तथा सरसफाई सव-डिभिजन कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, कम्पुटर अप्रेटर पनि भनिने

अमर बहादुर रोकाय Mobile No-9848431190 ०९३-४२०१५०

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि खानेपानी तथा सरसफाई सव-डिभिजन कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन