घ. तथा सा.उ.वि. समिति

एक सार्वजनिक निकाय, (खरिदार) पनि भनिने

लक्ष्मी पौडेल Mobile No-9849944462 ०१०–५२०१७७

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि घ. तथा सा.उ.वि. समिति लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन