Kathmandu Metro

एक सार्वजनिक निकाय, Kathmandu पनि भनिने

1 अनुरोध
Need Data of KTM Budget
Kathmandu Metroलाई Nikesh Balamiद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |
वर्गिकरण कुर्दै।
I need data on latest Kathmandu Budget. Yours faithfully, Nikesh Balami

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?