जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, कार्यक्रम अधिकृत पनि भनिने

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन