स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, कार्यालय सहायक पनि भनिने

टिकेन्द्र प्रसाद अवस्थी Mobile No-9749507906 ०९३-४२०४४९

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन