नेपाल बिद्युत प्राधिकरण

एक सार्वजनिक निकाय, इन्जिनियर - नेपाल बिद्युत प्राधिकरण पनि भनिने

राम दिनेश चौधरी Mobile No-9855027255 ०९३-४२००५३

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि नेपाल बिद्युत प्राधिकरण लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन