जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, इन्जिनियर पनि भनिने

शेखर चन्द्र बडु Mobile No-9749511140 ०९३-४१०१११

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन