जल तथा मौसम विज्ञान विभाग - हा.ई.

एक सार्वजनिक निकाय, हा.ई. पनि भनिने

श्री विनोद पराजुली Mobile No- 4255920 4262374

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग - हा.ई. लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन