राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला

एक सार्वजनिक निकाय, गुणस्तर नियन्त्रक पनि भनिने

श्री संतोष के.सी. Mobile no--9851182087

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन