तथ्यांक कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, गणक पनि भनिने

बिनिता चौधरी Mobile No-9841981798 ०९३-४२०१३६

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि तथ्यांक कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन