Nepal Rastra Bank

एक सार्वजनिक निकाय, Executive Director पनि भनिने

Trilochan Pangeni

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Nepal Rastra Bank लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन