NRB, Currency Management Department

एक सार्वजनिक निकाय, Director -Currency Management Department(NRB) पनि भनिने

Dr. Bam Dev Sigdel Contact No-9851006740 4101724

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि NRB, Currency Management Department लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन