Police Headquater,Naxal

एक सार्वजनिक निकाय, DIG पनि भनिने

Kamal Singh Bam Contact No-9851280054 4430391

1 अनुरोध
National crash statistics 2065-66 to 2074-75
Police Headquater,Naxalलाई Nimesh Gautamद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |
जवाफ कुर्दै।
With utmost respect and deep gratitude, i would like to request the national crash data for the fiscal year 2065-66 to 2074-75. The sole purpose of...

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?