Police Headquater,Naxal

एक सार्वजनिक निकाय, DIG पनि भनिने

Kamal Singh Bam Contact No-9851280054 4430391

1 अनुरोध
National crash statistics 2065-66 to 2074-75
Police Headquater,Naxal द्वारा Nimesh Gautam लाई मा प्रतिक्रिया जनाइयो।

वर्गिकरण कुर्दै।

Dear Gautam bhai I m no more in the position , i have been retired since last year Pls find the contact no of Police spokesman @ nepalpolice.gov.np an...

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?