Police Headquater,Naxal

एक सार्वजनिक निकाय, DIG पनि भनिने

Kamal Singh Bam Contact No-9851280054 4430391

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि Police Headquater,Naxal लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन