Hello sarkaar

एक सार्वजनिक निकाय, central gov पनि भनिने

Gov launched a new service to let citizens contact the gov

1 अनुरोध
Budget for Nepali year 2073
Hello sarkaarलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |
लामो बाँकी ।
What is your budget for the Nepali year 2073? Thank you! Yours faithfully, Kavyaa

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?