औषधि व्यवस्था विभाग बिजुली, काठमाण्डौं

एक सार्वजनिक निकाय, अषधि व्यवस्थापक नवौं तह पनि भनिने

श्री नारायण प्रसाद ढकाल Mobile No-9841500169

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि औषधि व्यवस्था विभाग बिजुली, काठमाण्डौं लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन