अस्पताल

एक सार्वजनिक निकाय

देवी प्रसाद पौडेल Mobile No-९८४२०२९१५६

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि अस्पताल लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन