पुरात्तव विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, अधिकृत पनि भनिने

सुरेश सुरस क्षेठ Mobile No-४२५०६८३, ४२५०६८६

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि पुरात्तव विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन